Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op het kunstgedeelte van SUBstitution; voor het communicatie- en organisatieadviesbureau van SUBstitution gelden andere algemene voorwaarden.

Artikel 1 - definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • De ondernemer: SUBstitution;
 • De afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
 • De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen en/of half gerede producten.

Artikel 2 – de offerte
Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte.

Artikel 3 – de overeenkomst
 1. De aanbetaling
  De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen tot een maximum van 25% van de koopsom, voor art cards is dit 100% van de koopsom.
 2. De prijswijziging
  Indien nα het sluiten van een overeenkomst maar vσσr de aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van deze overeenkomst.
 3. Het eigendomsvoorbehoud
  De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan.
Artikel 4 – de levertijd
 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand.
 3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
  Bij een overeenkomst met consumenten is de ondernemer ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
Artikel 5 – de aflevering
Tenzij anders is overeengekomen wijst de ondernemer de afnemer er tijdig voor de aflevering op, dat de afnemer op straffe van vergoeding van directe schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat:
 • de plaats waar de aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
 • de plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken.

Artikel 6 – de opslag van goederen
In geval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 7 – het vervoer en beschadiging bij aflevering
Als bij aflevering van de goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen.

Artikel 8 – de betaling
 1. Koop en verkoop
  Elke koopovereenkomst, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opschorten betalingsverplichting
  De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
Artikel 9 – de annulering
 1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 40% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 65% indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden.
 2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de afnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 10 – extra kosten, meerwerk en/of minder werk
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht.

Artikel 11 – de onuitvoerbaarheid van het werk en overmacht
Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat de volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.

Artikel 12 – de garantie
 1. De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie, respectievelijk vervanging.
 2. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
 3. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.
 4. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.
 5. Beschadigingen ontstaan door zonlicht, andere vormen van warmte en vochtige ruimtes zijn uitgesloten van de garantie.
Artikel 13 – klachten
 1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij de ondernemer slechts geldend worden gemaakt door een schriftelijke indiening binnen veertien dagen na aflevering van de goederen en of de oplevering van werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.
  De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
 2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 7 onverlet.
 3. Wanneer een afnemer tegen het advies van de ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mist schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.
 4. Evenmin kunnen klachten geldend worden gemaakt indien de geleverde goederen niet goed bevestigd zijn.

Artikel 14 – voorrijkosten
De ondernemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

Artikel 15 – Nederlands recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.